تبلیغات
...ریعان... - موضوعات مربوط به سلامتی زنان
...ریعان...
اللهم اجعلنا من انصار المهدی

  سلامتی جسمی زنان ازمنظرقران کریم

 

    

اسلام به عنوان آیینی کامل وبه عنوان آخرین دین،بایدتأمین کننده نیازهای بشردرهمه زمان هاباشد.اسلام ازریشه سلم به همین معناست یعنی سالم کردن تمام ابعاد حیات بشری،که این ریشه157مرتبه درقرآن به کاررفته است.این پژوهش برآن است که آیاتی رابررسی کند که افزون برسلامت معنوی زن،سلامت جسمی زن نیزدرآن مطرح است.وازداده های پزشکی برتایید آن گواه گیرد.

 مقدمه

مفهوم سلامت وسلام ازمنظرقرآن کریم مفهومی بسیارگسترده ومهم است،وهدف نهایی ازخلقت انسان سالم زیسن اوست.قرآن کریم نسبت به مساله سلامت انسان به ویزه سلامت زنان رویکرد ویژه ای داردواین موضوع تاآنجا اهمیت دارد،که چهارمین ویکی ازبزرگترین سوره های قرآن کریم،به نام زنان نامیده شده است.         

"بررسی جنبه هایی ازاحکام اسلامی قرآن درارتباط باسلامت جسمی زنان"

دستورات بهداشت فردی وسلامت جسمانی

ریشه طهارت درقرآن کریم31مرتبه به کاررفته است،طهارت ازمنظرقرآن امری است که منجربه امنیت وسلامت روحی وجسمی میگردد،وبنابراین تنها مربوط به پاکیزگی جسمی نیست،وضو(ماۀده:6)وغسل (ماۀده:6)به عنوان دونمادمهم ازاشکال طهارت درکتاب های فقهی شناسایی میگردد.درحالی که درقرآن کریم،حجاب،ازدواج ویگانه پرستی گونه های دیگری ازپاک کننده هاست که نادیده انگاشن آن سبب آلودگی وعدم طهارت می شود.

طهارت جسمانی باطهارت معنوی ارتباط عمیقی دارد.دستوربه غسل پس ازحیض وپیش ازنزدیکی وجنابت به دنبال آن وتطهیرپس ازاجابت مزاج،به شکل خاصی که درروایات آمده است،تأکیدبردقت تطهیردارد،این تطهیرزنان میتواندعاملی برای دوری ازانواع بیماری های عفونی واژن مانند:واژینوزباکتریال واژدنیت باکتریایی و...باشد.

بیماریHIV،یک آلودگی خونی به شمارمی آید،که افزون برآلودگی معنوی می تواند،به دنبال عدم رعایت طهارت درروابط جنسی درزنان ایجادشده وسلامت جسمی زنان رابه خطراندازد.

ورزش وتندرستی

ورزش وتلاش ودوری ازکسالت وتنبلی ازویژگی های زن مسلمان است.اثرورزش درزنان ونقش مثبت آن درکاهش ابتلاءبه بیماری های ،دیابت،چاقی،پوکی استخوان،زایمان زودرس،اختلالات قاعدگی و...تاکنون آزموده شده است.زنانی که ورزش رابه صورت منظم دردوران بارداری پیگیری کرده اند،کاهش خطرزایمان پیش ازموعد،نسبت به زنان غیرفعال نشان داده اند.ورزش به ویژه در6ماهه اول بارداری نه تنهااثرمنفی درنتیجه بارداری ندارد،بلکه فرآیندزایمان راتسریع می کند.

غذاوتندرستی

درقرآن کریم به غذابه عنوان یکی ازمهمترین عوامل سلامت انسان توجه زیادی شده است،

-منبع تأمین غذاازنظرحلال ویاحرام بودن(نساء:29)

-به ویژه نام بردن ازخدابرانواع خوردنی ها(أنعام:121)

-نوع غذاکه آیاازطیبات است یاازآلودگی ها(بقره:173)

-چگونه خوردن،چه زمان خوردن

-آگاهانه خوردن(عبس:24)

-مصرف ازهمه موادغذایی سالم(نحل:124)

-به اندازه خوردن وپرهیزاززیاده روی(أعراف:31)

-پرهیزازخوردن انفرادی(نحل:5)

متاآنالیزجدیدثابت می کندکه بین مصرف زیادچربی وافزایش خطرسرطان پستان ارتباط وجود دارد.وهمچنین چاقی می تواندازعوامل سرطان اندومترنوع1باشد.

روایات شیعه برای کسی که غذا برای مسلمان تهیه می کند،بهای بسیاری قائل شده است،بنابراین نقش زنان درتأمین غذای سالم همراه باصبروحوصله برای خودخانواده بسیارقابل ملاحظه وبررسی است وآموزش های صحیح دراین باره می توانددرکاهش آسیب های بیماری های گوناگون به ویژه سرطان موثرباشد. 

روابط جنسی وتندرستی    

آموزه های اسلام درارتباط بامسائل جنسی وزناشویی اگرچه درجای خودتأمین کننده سلامت معنوی خانواده وجامعه است،سلامت جسمی زنان رانیزازنظردورنداشته ومسائل گوناگونی دراین باره قابل بررسی است.

حیض:درقرآن کریم درباره حیض زنان دومسئله مطرح است نخست(وازتو،درباره حیض سوال می کنند،بگو:«مایه ناراحتی وآلودگی است،ازاین رودرحال حیض،اززنان کناره گیری کنیدوباآنهانزدیکی ننمایید،تاپاک شوند....»(بقره:222)ودیگری«وآن گروه اززنان شماکه ازعادت ماهیانه مأیوسند،اگردروضع آنها(ازنظربارداری)شک کنید،عده آنهاسه ماه است،...»(طلاق:4)

بنابراین چندنکته مهم ازاین آیات قابل استفاده است.

1.زنان دردوران حیض حالت آزردگی دارند.اگرچه به یک حالت طبیعی درزنان اشاره دارد.ولی می تواندبه یک نوع بیماری شایع درزنان به نام سندرم پیش ازقاعدگی نیزاشاره کند.نشانگان سندرم به نظرمی رسد، مربوط به کمبودخفیفی درهورمون هاباشد،که به دلیل به هم خوردن توازن هورمون استروژن وپروژسترون رخ می دهد.این علائم درحدود80تا90درصداززنان پیش ازشروع قاعدگی باعث علائمی مانندپستان درد،نفخ شکم،آکنه ویبوست می شود،که آنهاراازقریب الوقوع بودن قاعدگی آگاه می کند.  

2.نزدیکی دراین دوران بازن حائض ممنوع وحرام است.این احتمال وجود داردکه نزدیکی دردوران حیض سبب بازگشت خون ازلوله هابه لگن شودوسبب بیماری مربوط به اندیومتریوزی گردد.

3.ارتباط عده زنان به صورت طبیعی پس ازطلاق درارتباط باسه دوره عادت ماهیانه ایشان است،گفته شده است،مدت بارداری که میتواند مخفی بماند،حداکثرسه دوره عادت ماهیانه است،وشایدیکی ازدلایل مدت سه ماهه عادت ماهیانه زنان همین مسأله است.

بارداری:درقرآن کریم به منشأپیدایش خلقت انسان باآیات گوناگون اشاره شده است،مانندخلقت انسان ازکروموزوم های آمیخته سلول جنسی نروماده،«ماانسان راازنطفه به هم آمیخته آفریدیم»(انسان:2)

وشکل اسپرم وتشبیه آن به ماهی دم دار،«پس نسل اوراازعصاره ای ازآب ناچیزوبی قدرآفریدیم»(سجده:8)

شیردهی:درقرآن کریم باحفظ شرایط یعنی تأمین مالی ازجانب مرد،شیردهی وظیفه زن است(بقره:233) دردانش پزشکی نیزبه اثبات رسیده که شیردهی می تواندبه سلامت زن کمک کندوهمچنین خطرابتلاءبه سرطان پستان وتخمدان راکاهش می دهد. 

سقط جنین:سقط جنین مانندقتل انسان زنده دارای گناهی بزرگ است(ممتحنه:12)وچه به اراده زن وچه خارج ازاراده وی باعث آسیب دیدن سلامت جسمی زن می شود.سقط جنین شایع ترین عامل یک ناهنجاری درمحصولات حاملگی است.

روابط زناشویی:درقرآن کریم روابط جنسی،حق مسلم هرانسانی قلمدادمی شودوسه راه مختلف ازدواج دائم،ازدواج موقت وبهره گیری ازکنیزبرای آن پیشنهاد می شود(مومنون5-6)،(نساء24).که دراین بین درشرایط خاص برای مردان اختیار4همسررامجازمی شمارد،ولی به هیچ روی چندهمسری برای زنان رابه دودلیل درآن واحد نمی پذیرد،(نساء:25).دلیل نخست که عقلی ومنطقی است همان نقش محوری زن درخانواده است که نمی توان پایه خانواده رامتغیردرنظرگرفت دراین صورت شالوده خانواده ازهم خواهدگسیخت ودلیل دیگردانش پزشکی ثابت کرده شرکای جنسی بیش ازسه نفرمی تواندخطرابتلای زن به انواع عفونت ها ویاسرطان سرویکس راافزایش دهد. 

مسأله دیگربی بند وباری جنسی است که به علت شرایط جسمانی زنان خطربیشتری نسبت به مردان داشته واحتمال سرطان سرویکس درزنانی که بیش ازدوشریک جنسی داشته انددرصورت بروزمشکلات واژینال بایستی بررسی گردد.درآیین اسلام ازبین انواع بهره گیری جنسی مانندخودارضایی،هم جنس گرایی و...تنهاارتباط باجنس مخالف به صورت شرعی امکان پذیراست وسایرشکل هامردود،گناهی بزرگ ومخالف فطرت انسانی است وبه منزله اعلام جنگ ودشمنی باخداست.

پیشگیری ازبارداری:ازبین بردن نسل ویاروش هایی که منجربه قطع نسل همیشگی می شودازنظراسلام ممنوع است(بقره:205)بسیاری پژوهش هانشان داده است،هیسترکتومی یابرداشتن رحم به پیامدهای نامطلوب روان شناختی می انجامدکه باافزایش مراجعه به پزشک روان پزشک ونیزفزونی یافتن تجویزداروهای ضدافسردگی دربخش پزشک عمومی مواجه شده است.

نتیجه گیری:سلامت جسمی زن مسلمان هم ازجهت خودش وهم ازجهت تأثیرگذاری برسلامت خانواده واجتماع امری مهم وقابل توجه است.بنابراین بارعایت همه جانبه احکام وآموزه های اسلام سلامت جسمی زنان به ثمرخواهد نشست وزنان مسلمان ازبزرگترین موهبت ونعمت یعنی سلامت بهره مندخواهندشد.

 

مقاله ای از: دکترمنیژه پورجواد(استاددانشگاه علوم پزشکی مشهد)ودکتربی بی زینب حسینی(استادیاردانشگاه یاسوج)   

با تلخیص

 

 

                                                                                                                                   یاحق

 

 

 

موضوعات ویژه
هفته نامه
عضویت در هفته نامه

نظر سنجی
ارزیابی شما از این وبگاه؟

صفحات جانبی
لوگوی دوستان

ابزار اضافه